0

می خواهید به ایران برید؟

1年前

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


人気

0
Jackie
Flag英語6時間前
コメント: 6詳細レポート
jackie
literature
reading
poem
fluency
0
Ahmad
Flagアラビア語6時間前
コメント: 2詳細レポート
0
Daniel
Flagスペイン語1日前
コメント: 0詳細レポート

Marty

Flag
(673)
$18.95
USD/h
class
英語
globe
米国
time
951
レッスンを予約