0

می خواهید به ایران برید؟

a year ago

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


人気

0
Nicole
Flag英語10 hours ago
コメント: 0詳細レポート
speaking
fluency
words
grammar
fluent
0
Emily
Flag英語15 hours ago
コメント: 0詳細レポート
d
letter
letters
alphabet
challenge

Marty

Flag
(693)
$18.95
USD/h
class
英語
globe
米国
time
991
レッスンを予約